Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΣΦΕΚ διέπεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου κατά την ετήσια γενική συνέλευση και είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικό Συμβούλιο είναι διετής.

Ποταμίτης Αυγουστίνος
Πρόεδρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Χατζηπαναγής Χρίστος
Αντιπρόεδρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Καπακιώτη Σιμόνη
Ταμείας

Marathon Distributors Ltd

Ναθαναήλ Άντης
Γραμματέας

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Ιακωβίδης Σώτος
Μέλος

M.S. Jacovides & Co Ltd

Λυμπουρής Γιώργος
Μέλος

PharmaLink Ltd

Παπαέλληνας Γιώργος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Παρασκευάς Κίκης
Μέλος

KIPA (Pharmacal) Ltd

Πέτρου Πέτρος
Μέλος

George Petrou Ltd

Βασιλείου Μάριος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί 3 επιτροπές για την εξασφάλιση της περιεκτικής και γρήγορης αντιμετώπισης θεμάτων:

Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας (ΟΑΥ) & Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Ποταμίτης Αυγουστίνος
Πρόεδρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Χατζηπαναγής Χρίστος
Αντιπρόεδρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Βασιλείου Μάριος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Τιμές & Προσφορές

Ιακωβίδης Σώτος
Μέλος

M.S. Jacovides & Co Ltd

Λυμπουρής Γιώργος
Μέλος

PharmaLink Ltd

Πέτρου Πέτρος
Μέλος

George Petrou Ltd

Ρύθμιση / Εποπτεία & Κανονιστική Συμμόρφωση

Καπακιώτη Σιμόνη
Ταμείας

Marathon Distributors Ltd

Παπαέλληνας Γιώργος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Βασιλείου Μάριος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization