Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΣΦΕΚ διέπεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου κατά την ετήσια γενική συνέλευση και είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικό Συμβούλιο είναι διετής.

Χατζηπαναγής Χρίστος
Πρόεδρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Πέτρου Πέτρος
Αντιπρόεδρος

George Petrou Ltd

Καπακιώτη Σιμόνη
Ταμείας

Marathon Distributors Ltd

Ναθαναήλ Άντης
Γραμματέας

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Ιακωβίδης Σώτος
Μέλος

M.S. Jacovides & Co Ltd

Λυμπουρής Γιώργος
Μέλος

PharmaLink Ltd

Ποταμίτης Αυγουστίνος
Μέλος

A. Potamitis Medicare Ltd

Σοφρωνίου Ιάκωβος
Μέλος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Γιώργος Τσίσιος
Μέλος

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Βασιλείου Μάριος

Cyprus Pharmaceutical Organization

Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί 3 επιτροπές για την εξασφάλιση της περιεκτικής και γρήγορης αντιμετώπισης θεμάτων:

Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας (ΟΑΥ) & Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

Χατζηπαναγής Χρίστος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Πέτρου Πέτρος

George Petrou Ltd

Λυμπουρής Γιώργος

PharmaLink Ltd

Ποταμίτης Αυγουστίνος

A. Potamitis Medicare Ltd

Ρύθμιση / Εποπτεία & Κανονιστική Συμμόρφωση

Καπακιώτη Σιμόνη

Marathon Distributors Ltd

Γιώργος Τσίσιος

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Βασιλείου Μάριος

Cyprus Pharmaceutical Organization