Τα Μέλη Μας

Τα μέλη είναι τοπικοί αντιπρόσωποι επώνυμων και γενόσημων φαρμάκων.

Προνόμια Μελών

Τα προνόμια των μελών:

  • Άμεση πληροφόρηση για επίκαιρες εξελίξεις και ειδήσεις στον κλάδο
  • Κοινή και ισχυρή φωνή εξασφαλίζοντας ότι εισακούγεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Ενίσχυση της επαγγελματικής δικτύωσης

Συνδρομή Μελών

Η ετήσια συνδρομή είναι €250-€350 και είναι πληρωτέα 1 Ιανουαρίου.

Γενικές Συνελεύσεις

Τα μέλη καλούνται σε Γενική Συνέλευση με απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εφ’ όσον ζητηθεί από 25% των μελών. Κάθε μέλος δικαιούται μία ψήφο και οι αποφάσεις εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Γίνετε Μέλος

Για να γίνεται μέλος του ΣΦΕΚ, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση.

Η αίτηση σας θα αναθεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ειδοποιηθείτε εντός 30 ημερών.

Σας ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας για να γίνεται μέλος του ΣΦΕΚ