Ο ΣΦΕΚ γίνεται επίτιμο μέλος του ΚΟΕΦ

Ο ΣΦΕΚ γίνεται επίτιμο μέλος του ΚΟΕΦ (Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε τον Φεβρουάριο 2017 με σκοπό την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/83 όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Τα κύρια μέλη του ΚΟΕΦ είναι η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας & Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ). Επίτιμα μέλη είναι η Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο ΣΦΕΚ, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η εταιρεία Κρινέρα Λτδ και ΜΕΦΑΛ.